Brandskydd och brandsäkerhet – guiden för företag

Brandskydd och brandsäkerhet – guiden för företag
Brandlarm
Brandskydd
Företagslarm

Ett bra brandskydd upptäcker rökutveckling i ett tidigt skede så att branden snabbt kan släckas och skadorna minimeras. Men vad är ett bra brandskydd och hur ska företag tänka kring brandsäkerhet?

I den här guiden går vi igenom de viktigaste delarna att hålla koll på när du ska se över företagets brandskydd och brandsäkerhet. Exempelvis tipsar vi om arbetssätt för det systematiska brandskyddsarbetet, vad ett brandskydd kan bestå av och vilka kunskaper de anställda borde ha. Men vi tar det från början.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller den som hyr/nyttjar byggnaden eller anläggningen göra det som behövs för att förebygga bränder och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Det här gör ditt företag på bästa sätt med ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Det systematiska brandskyddsarbetet på ett företag är de rutiner och åtgärder man vidtar för att ha ett bra brandskydd och en god brandsäkerhet på arbetsplatsen. Det här arbetet bör alltid finnas med på dagordningen för att säkerställa att allt fungerar på ett effektivt sätt vid en eventuell brand.

Arbetssätt för ett systematiskt brandskyddsarbete

 • Ansvar
 • Organisation
 • Utbildning
 • Rutiner
 • Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
 • Drift- och underhållsrutiner
 • Kontroll och uppföljning

Du kan läsa mer om varje enskilt steg från listan ovan på Räddningstjänsten Syds hemsida.

Vad består ett brandskydd av?

Begreppet ’brandskydd’ är brett och kan enklast sammanfattas som alla de delar som förebygger och motverkar bränder i en byggnad. Eller som det heter på fackspråk; ett förebyggande brandförsvar för fasta anläggningar. Ett brandskydd delas upp i de två delarna passivt och aktivt brandskydd.

Passivt brandskydd

Ett passivt brandskydd släcker inte en brand utan finns till för att möjliggöra för evakuering av människor och begränsa spridningen för att underlätta räddningstjänstens arbete. Ett passivt brandskydd är generellt redan inbyggt i byggnaden. 

Vad som kan ingå i ett passivt brandskydd är exempelvis att byggnaden är försedd med effektiva utrymningsvägar och att bjälkar och väggar består av brandfasta material som kan stå emot en brand under längre tid.

Aktivt brandskydd

Ett aktivt brandskydd är ämnat att upptäcka och släcka en brand. Man kan för enkelhetens skull säga att det är den delen av brandskyddet som startar när en brand bryter ut. Här hittar du brandvarningssystem som exempelvis brandlarm, brandvarnare, sprinklers och nödbelysning. 

Det aktiva brandskyddet är den delen som du som företagare har störst möjlighet att påverka. Framför allt att besluta vilket brandlarm som ska installeras i lokalerna. Kom ihåg att ett fungerande aktivt brandskydd består av en teknisk del, men även en organisatorisk del som båda är viktiga för att brandsäkerheten ska fungera. Mer om det organisatoriska senare.

Brandvarningssystem och brandlarm

Vad vill du ska hända när larmet går? Självklart vill du att brandkåren så snabbt som möjligt tar sig till platsen och släcker en eventuell brand. Men det är viktigt att komma ihåg att en misstänkt brand inte räcker som underlag för att en utryckning ska ske.

Brandvarningssystem varnar på plats

Väljer du ett enklare system med brandvarnare eller rökdetektorer som inte är uppkopplade till larmcentral innebär det att utryckningen alltid är ett steg bort. När larmet går blir personer på plats varnade om branden, men någon måste fortfarande ta reda på vad som hänt och larma räddningstjänsten.

Uppkopplat brandlarm sparar dyrbar tid

Med ett uppkopplat brandlarm på företaget blir ni varnade på plats av brandvarningssystemet OCH larmcentralen får snabbt en larmsignal om att en misstänkt brand har uppstått. Larmoperatörerna verifierar branden och meddelar räddningstjänsten om branden åt er.

De allra flesta larmbolag erbjuder någon form av uppkopplat brandlarm idag. Vissa erbjuder även brandlarmsförmedling till lokal räddningstjänst för snabbast möjliga utryckning vid ett verifierat brandlarm. Ett exempel på ett sådant bolag är Securitas Direct och du kan läsa mer deras brandlarm för företag här

Anställdas kunskaper och rutiner vid brand

Eftersom det är enklare att stoppa en brand i ett tidigt skede, vilket också ger mindre skador, är det till stor fördel om alla anställda har de kunskaper som krävs för att snabbt kunna agera vid en brand. Genom upprepade utbildningar och övningar kan man på sikt skapa en företagskultur med hög brandsäkerhet.

På Brandskyddsföreningens hemsida hittar du utbildningar för företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i det systematiska brandskyddsarbetet. I utbildningarna ingår bland annat:

 • Vilket ansvar du och andra på företaget har för brandskyddet
 • Hur ni känner igen och kan förebygga brandrisker
 • Om hur själva brandförloppet går till
 • Hur man kan agera säkert vid olika scenarier
 • Innebörden av en god utrymningsplan

Hantering av brandfarliga vätskor och gaser

Om din verksamhet hanterar brandfarliga vätskor och gaser eller är verksam inom annan riskzon som påverkar brandsäkerheten kan du komma att behöva söka tillstånd hos kommunen.

Om du är osäker på huruvida ditt företag hanterar brandfarliga ämnen eller inte rekommenderar vi att du först besöker Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap där du hittar föreskrifter och information om vilka regler som gäller.

Sammanfattning

Brandsäkerheten på ett företag är ingenting man kan se förbi, men vi förstår att det kan vara mycket att ta in! Så låt oss sammanfatta vad ni borde göra för att få ett bra brandskydd och en god brandsäkerhet på ert företag:

 • Sätt rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete
 • Se över det passiva och aktiva brandskyddet
 • Skaffa ett uppkopplat brandlarm och brandvarningssystem
 • Utbilda och öva i brandsäkerhet med personalen
 • Sök tillstånd för hantering av brandfarliga ämnen

Statistik om bränder i Sverige från MSB

Antalet dödsbränder år för år

2016 – 101 dödsbränder
2017 – 104 dödsbränder
2018 – 68 dödsbränder
2019 – 74 dödsbränder
2020 – 83 dödsbränder
2021 – 72 dödsbränder

* ”Mellan 2011 och 2020 har MSB bedömt att det har omkommit i genomsnitt 94 personer per år på grund av brand. Det finns ett litet bortfall under perioden 2016 till 2021 eftersom RMV (Rättsmedicinalverket) inte lämnat underlag för dessa år. Bortfallet varierar från år till år, och MSB:s uppfattning är att det i normalfallet handlar om en eller två personer men ett visst år skulle det kunna uppgå till fem personer.”

Samhällets kostnader för bränder

I en studie från 2021 uppskattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att produktionsbortfallet på grund av brand uppnår dryga 900 miljoner kronor.

Studien är baserad på 2019 års bränder och den totala samhällsekonomiska kostnaden uppgick till 9,2 miljarder kronor.